Virtues Project

By kamil, 11.5.2015

The Five Strategies of the Virtues Project

Pět strategií, které jsou nosným mostem pro život a práci s dětmi v předškolním věku prostřednictvím ctností.

Mluvte jazykem ctností – jazyk, který používáme, má velkou moc. Je dopravním prostředkem k tomu, co míníme, co skutečně chceme sdělit a to vše má přímý vliv na vývoj dětí. Slova mají schopnost zranit nebo inspirovat k realizaci snu. Jazyk je hlavní ingrediencí k vytvoření kultury charakteru.

Poznejte správné příležitosti k učení – jednoduchá otázka: Co se můžu z této situace naučit? Co můžu příště udělat jinak? Strategie je způsob pohlížení na život s příležitostí kontinuálního procesu učení se, přijímání výzev a poučení se z vlastních chyb. Je to nejlepší metoda jak obohatit sám sebe a rozvíjet sebe i své dítě.

Nastavte hranice – Jasně a srozumitelně nastavená pravidla postavená na ctnostech přináší dítěti do života jistotu a jednotu. Je to prostor, kde dítě může nalézt mezní linii ve svém chování a přístupu, přesnou hranici mezi tím, co je tolerováno a jaké chování přináší následky. Jasné hranice naučí děti pečovat o sebe, o ostatní a vytvoří bezpečné prostředí pro učení se. Dítě je jako řeka plynoucí energie, která má dva břehy. Lásku a disciplínu.

Ctěte ducha dítěte – Duše dítěte se vyvíjí denními situacemi, které osvětlují smysl hodnot. Tiché zamyšlení může být každodenním školním rituálem, který přináší klidný a soustředěný moment do života dítěte. Spolupráce pomocí pravidelných rituálů pomáhá rozvíjet integritu a kreativitu dítěte stejně jako oslava významných událostí. Tato strategie pomáhá rozvíjet duchovní rozměr a je to cesta k učení se respektu individualit.

Nabídněte vedení v duchovním rozvoji – Umění a schopnost průvodce podpořit dítě ve volbě a řešení v krizové situaci vede k bezpečnému vyjádření pocitů. Poradenství a podpora pomáhají řešit konflikty a kázeňsky problematické situace. Vedení v pomáhá dětem najít přirozené řešení, pomocí reflexe najít podstatu. Zahrnuje to vyslechnutí reálné situace, naslouchání, kladení správných otázek, které dítěti umožní vylít hrneček hořkosti a vyřešit problémy pomocí ctností.